Нефтопродукти и смазочни материали

Основен дял от общия обем на извършваните услуги от Дунавска Сървейорска Компания е контролът на: бензини, керосини, газьоли, горива за дизелови двигатели, биодизел, леки корабни торива, котелни горива, индустриални горива, разтворители и суровини за химическата промишленост; смазочни материали; индустриални масла; минерални масла; дестилатни, остатъчни масла и др.
Контролнните услуги се извършват в съответствие с: действащата нормативна уредба, български и международни стандари, ASTM таблици и стандарти за отчитане на количествата.
Услугите извършваме по възлагане на търговци, вносители, износители, петролни бази и терминали, а издадените документи с резултатите и направените констатации са национално и международно признати и с служат с доказателствена стойност при отправяне на искове, рекламации, при решаване на търговски спорове.
Извършваме:

  • Ullage survey за определяне на количества в танкове, резервоари, цистерни по обемен метод.
  • Bunker survey;
  • Вземане и разработване на средни проби от танкери, резервоари, цистерни, стационарни бензиноолонки от бензиностанции;
  • Изпитвания на определяеми показатели в акредитирани български и чуждестранни лаборатории, и изготвяне на експрертно становще за съответствие с изискванията;
  • Проверка на товарни помещения преди товарене, бункироване, за чистоа, стоково съвместителство с предходни товари и изготвяне на становище за пригодност за товарене;
  • Контрол по време на бункироване на кораби