Промишлени стоки

 Дунавска Сървейорска компония ООД  извършва стоков контрол на промишлени стоки от всички стокови групи. Услугите се извършват в съответствие с български и международни стандарти, национални и европейски нормативи изисквания, техническия проект на изделието, регламентите в договорите за покупко –продажба.
Във връзка с това извършваме предпроизводствен, производствен и следпроизводствен контрол :

  • Контрол на суровини и материали, влагани в производството;
  • Контрол и изпитване на опитни обраци;
  • Анализ на технологичен брак;
  • Контрол на опаковка и мапкировка;
  • Окачествяване на готова продукция;
  • Контрол при експериране на готова продукция;
  • Контрол на стоки подлежащи на брак;
  • Инвентаризация на промишлени стоки за нуждите на счетоводното отчитане;